Biološki uređaji za kompletni tretman

eco nova

Uređaji za kompletan tretman sanitarno-fekalnih voda su sa anaerobnom, odnosno aerobnom digestijom; Voda se primarnim tretmanom odvoji od organskih masnoća, sapunica, krupnih i čvrstih materija, kao i nerazgradivog materijala (papir, celuloza, prašina…); Nakon toga se voda umiri i egalizuje: ujednači se temperatura, agregatno stanje i pripremi za sekundarnu obradu. Sekundarni tretman može biti anaerobni i aerobni. Anaerobni u uslovima kada nema električne energije ili za objekte sa diskontinuelnim manjim dotokom otpadnih voda. Razgradnja se vrši u uslovima bez kiseonika. Aerobni uređaji su u opštoj upotrebi, za širok aeral objekata i namene obrade fekalnih voda. Razgradnja bio mase se odvija ubacivanjem kiseonika i uz rad aerobnih bakterija. Ovo je ujedno najefikasniji i najprimenjivaniji sistem razgradnje biološke faze otpadnih voda.