Primarni Biološki Tretman

eco nova

Primarni Biološki Tretman - Pod ovim nazivom se podrazumeva prva faza prečišćavanja otpadnih voda. U toj fazi se talože čvrste otpadne čestice putem fizičkih ili fizičko/hemijskih procesa, nakon kojih pre ispuštanja vode BOD5 prečišćenih voda mora biti smanjen najmanje za 30 %, a ukupna količina čvrstih otpadnih čestica najmanje za 50 %. Kombinacijom bioloških procesa, fermentacije i anaerobne digestije dolazi do razgradnje i stabilizacije organskih supstanci suspenzije kao i onih istaloženih, pri čemu se njihova zapremina značajno smanjuje. Primarni tretman sanitarno-fekalnih voda čine: separatori organskih masnoća, septičke nepropusne jame (mono, bi i tri komore), “Imhoff” uređaj. Nakon primarne obrade vode, iz tehnološke, odnosno fekalne mreže kanalizacije, voda se može upuštati prema nameni objekata:

  • U recipijent na sekundarnu obradu, anaerobne i aerobne biološke uređaje, za objekte u konstantnoj upotrebi i sa stalnim prilivima otpadnih voda;
  • U finalni recipijent, upojni bunar i podzemne slojeve zemlje, kod objekata koji se povremeno koriste (vikend naselja) ili poslovni objekti sa diskontinuelnim prilivom bio mase u otpadnoj vodi i manjim brojem korisnika.
eco-nova-primarni-bioloski-tretman
eco-nova-sema-primarni-bioloski-tretman