Sekundarni biološki tretman

eco nova

Sekundarni biološki tretman sanitarno-fekalnih voda, sledi nakon primarnog sa anaerobnom, odnosno aerobnom digestijom; Voda se primarno odvoji od organskih masnoća (tehnološke, kuhinjske vode), odvoje se grube i čvrste materije, kao i nerazgradivi materijali; Nakon toga se voda umiri i egalizuje: ujednači se temperatura, agregatno stanje i pripremi za sekundarnu obradu. Sekundarni tretman se sastoji od uklanjanja koloidnih organskih supstanci koje su rastvorene u otpadnoj vodi. Odvija se putem aerobne bakterijske oksidacije (tretman sa aktivnim muljem) ili u anaerobnim uslovima (anaerobni bio nosači). Garantuje kvalitet izlaznog efluenta koji zahtevaju zakonske norme bilo da se radi o ispuštanju u površinske vode ili zemljište.

Sekundarni prečistači mogu biti anaerobni i aerobni.
Anaerobni se koriste u uslovima kada nema električne energije ili  kod objekata za diskontinuelnim radom i manjim dotokom otpadnih voda.
Aerobni uređaji su u opštoj upotrebi kod objekata sa različitim namenama  i vrstama obrade fekalnih voda. Pored toga što je brži i efikasniji vid razgradnje bio mase, ovo je ujedno i najrašireniji, najprimenjivaniji sistem za biološku fazu razgradnje otpadnih voda.

eco-nova-sekundarni-bioloski-tretman
eco-nova-sema-sekundarni-bioloski-tretman