Odgajivačnice pasa i azili za pse

eco nova
eco-nova-odgajivacnice-i-azili-za-pse
eco-nova-sema-azili-odgajivacnice-pasa

VRSTA TRETMANA

Za tretman otpadnih voda koje potiču od aktivnosti
odgajivačnica / azila za pse, predviđaju se dve tipologije
tretmana:

  • Uređaj sa aktivnim muljem sa početnim izjednačavanjem
    protoka (tip IFA PC), kome prethodi ulivna sekcija sa
    rešetkom.
  • Uređaj za biološkom prečišćavanje (tip IFD...), kome
    prethodi ulivna sekcija sa rešetkom.

PERFORMANSE PREČIŠĆAVANJA

Za ispuštanje u površinske vode ili zemljište.