Proizvodnja sira

eco nova
eco-nova-proizvodnja-sira-full
eco-nova-sema-proizvodnja-sira

VRSTA TRETMANA

U slučajevima gde je kanalizacioni sistem nedovoljan,
preporučuje se instalacija:

  • Uređaj sa aktivnim muljem sa sekundarnom
    sedimentacijom (tip DFA) kome prethodi separator
    masti (tip DEG).
  • U slučaju većeg obima proizvodnje vrsta tretmana je:
    Uređaj sa aktivnim muljem sa konstantnim protokom
    (tip IFA PC), kome prethodi separator masti (tip DEG).

PERFORMANSE PREČIŠĆAVANJA

Za ispuštanje u površinske vode ili zemljište.