Vinarije

eco nova
eco-nova-vinarije-full
eco-nova-sema-vinarije

TIP TRETMANA

Za tretman otpadnih voda koje potiču od delatnosti
vinarija postoje dve vrste tretmana:

 • uređaj sa aktivnim muljem sa početnim izjednačenjem
  protoka (tip IFA PC)
 • uređaj sa tehnologijom MBBR koji redukuje volumetrije
  sekcija sa bioreaktorima. Uzimajući u obzir da
  otpadne vode mogu imati varijabilne vrednosti pH,
  potrebno je u pojedinim slučajevima predvideti specijalnu
  sekciju za neutralizaciju otpadnih voda koje
  treba tretirati.

PERFORMANSE PREČIŠĆAVANJA

Za ispuštanje u površinske vode ili zemljište.