Sistemi za autoperionice

eco nova

Tretman voda iz autoperionica Separatori ulja u autoperinicama su deo sistema. Vode iz autoperionica u odnosu na količinu potrošene vode, imaju najveću količinu kako čvrstih materija tako i ulja i lakih tečnosti. Voda se skuplja u taložnim kanalima u perioničnim boksovima; 1. Nakon toga mrežom dolazi do predtretmana, taložnika čvrstih materija. 2. Umirena voda ulazi u koalescentni separator ulja na odvajanje lakih ulja. 3. Odatle voda, prečišćena od neorganskih ulja dolazi na biološku oksidaciju sa nosačima bio mase. Vrši se zasićenje vode kiseonikom gde se povećavaju aerobni uslovi za digestiju organskih materija. 4. Poslednji tank sa komorom služi za odvajanje mulja, koji se recirkulaciono vraća u sistem a čista voda odvodi u recipijent. Tako prečišćena voda je odlična podloga, uz dodatnu obradu za dalje korišćenje.