Eco Nova na sajmu građevine SEEBBE 2018 u Beogradu

Eco Nova je i ove godine bila izlagač, zajedno sa proizvođačem Starplast Italija, na sajmu građevine SEEBBE 2018 u Beogradu.

Ove godine je fokus na novinama u prečišćavanju:

 • Sanitarnih voda prema tipu objekta i finalnog recipijenta. Sa kompletnom podrškom u pogledu odabira tipa uređaja, pripremi i izradi projektne dokumentacije, instalaciji sistema kao i praćenja rada i periodičnog održavanja. Naši partneri su projektanti ViKa sa kojima sarađujemo, izvođači radova, automatičari i tehničko osoblje.
 • Rekuperacija kišnih voda do nivoa korišćenja za navodnjavanje ili ponovnu upotrebu u toaletima. Sva tehnička priprema i podrška.
 • Prečišćavanje atmosferskih voda sa različitih objekata sa tehničkom podrškom oko proračuna, odabira najboljeg finansijskog rešenja, za klijenta, prema nameni objekta: auto perionice, benzinske stanice, logistički centri, hoteli i turistički objekti, saobraćajnice i parkinzi.

Pogledajte katalog

Prednost ovih uređaja za otpadne vode jeste što tretiraju zagađenje na samom mestu nastanka, a prečišćena voda može da se ispušta u prirodnu sredinu.

Uz dugogodišnje iskustvo i prisustvo na terenu, nudimo veoma široku paletu rešenja za otpadne vode domaćinstava, stambenih zgrada, hotela, autoperionica, restorana, benzinskih pumpi, pa sve do velikih privrednih i infrastrukturnih objekata (autoputeva, mostova i sl.), kao i specijalizovane sisteme za pojedine privredne grane i manja naselja.

Nudimo širok asortiman uređaja za otpadne vode po izuzetno konkurentnim cenama, veliki kapacitet proizvodnje i brzu isporuku za:

 • Separatore ulja i lakih tečnosti
 • Separatore sa internim bajpas vodom za odvodnju velikih površina
 • Separatore sa eksternim bajpasom za autoputeve, mostove i sl.
 • Separatore masti za kuhinje
 • Septičke i bio jame
 • Biološke uređaje za sanitarno-fekalne vode: anaerobne, aerobne, MBBR, SBR
 • Biološke uređaji za hotele i veće nadmorske visine
 • Prepumpne stanice za fekalne i atmosferske vode
 • Sisteme za linijsku odvodnju – kanale od polimer betona i plastike sa rešetkama svih tipova i opterećenja.
 • Elemente za putarsku industriju – graničnici od plastike za punjenje vodom ili peskom

Pored standardnog programa „Eco Nova“ predstavlja na našem tržištu i napredne sisteme za korišćenje vode:

 • Uređaje za rekuperaciju kišnice i reutilizaciju sivih voda
 • Kompletne protivpožarne sisteme, sa podzemnim tankovima za vodu
 • Sisteme za infiltraciju vode
 • Kao i izradu specijalizovanih uređaja za određene privredne aktivnosti (klanice, mlekare i sl.)