Separatori ulja za atmosferske vode

eco nova

Separatori ulja su uređaji koji se koriste za prečišćavanje zauljenih procesnih i atmosferskih voda na parkinzima, putevima, benzinskim stanicama, autoperionicama i slično.

Rade po jednostavnom principu odvajanja taložnih i zauljenih materija iz vode, koja se nakon toga može ispuštati u kanalizacioni sistem ili prirodnu sredinu. Namenjeni su uglavnom za podzemnu instalaciju ali postoje i nadzemni sistemi koji mogu da se koriste za autoperionice, u slučajevima gde podzemna instalacija nije moguća.

Značajan izvor zagađenja atmosferskih voda i recipijenata vode potiče od velike količine hemijskih zagađivača, nakon spiranja sa čvrstih površina u urbanim zonama, na saobraćajnicama i sl. Atmosferske vode dolaze u kontakt sa urbanim površinama (ulicama, trgovima, parkinzima i sl.) i sa njih spiraju zagađujuće materije koje se tu talože, nastale sagorevanjem naftnih derivata, habanjem guma, mehanički otpad i materije nastale korozijom i dr. što karakteriše vodu kao izuzetno zagađenu. Sa druge strane sve veća urbanizacija i stvaranje nepropusnih površina, doprinosi povećanom broju poplava.

Eco Nova odgovara sa specijalnom linijom proizvoda:

  • Široka gama separatora ulja za prečišćavanje atmosferskih i procesnih otpadnih voda, uklanjanje čvrstih čestica i lakih tečnosti
  • Bajpas separatori i separatori velikih kapaciteta
  • Sistemi za akumulaciju velike količine vode i kontrolisano ispuštanje prečišene kišnice (sistemi za laminaciju).
eco-nova-sema-separatori-main